El plantejament del Centre i la claredat de la proposta neixen de l’especificitat de la malaltia del Parkinson, del solar i del programa requerit;
El Centre es desenvolupa en una sola planta entorn a un gran pati-jardí, referent comú de totes les àrees i element dinamitzador de les zones de convivència i àrees de recorregut.

La disposició del programa busca la privacitat i bona orientació per a les habitacions i una major accessibilitat al Centre de Dia des del carrer. Intentem formalitzar espais que alberguen activitats dirigides a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris, estimular el desenvolupament de les seves capacitats i potenciar recorreguts agradables.
Des de l’exterior el Centre ofereix una imatge compacta, que reconeix les alineacions del solar i aïlla l’interior de sorolls i vistes no desitjades.