Project Type: 0. Destacats

Calle Soria

Habitatge unifamiliar a Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

N43

Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Can Parra

Can Cantó

Mateu Bosch

L’edifici distribueix sis habitatges damunt un local d’ús turístic, de la mateixa propietat. Una vegada reiniciada l’explotació del bar-cafeteria i comprovat que la seva modernització no ha afectat la continuïtat del negoci, més bé l’ha potenciada amb el seu caràcter i funcionalitat, es decideix realitzar la fase d’acabats interiors dels habitatges de les plantes superiors.

Es distribueixen tres habitatges a cada una de les façanes amb característiques diferenciades segons la seva posició. S’entén el conjunt com dos volums encarats a la seva alineació de façana, que donada la forma en “L” del solar, es comuniquen amb un únic nucli de comunicacions disposat al centre, en contacte amb el pati interior. L’accés a les plantes pis es va decidir que fos pel carrer perpendicular a la línia de costa, alliberant la façana a la zona portuària pel local, amb la màxima amplitud.

Els habitatges encarats al carrer Fàbrica, son més reduïts i compactes; distribueixen tres habitacions amb dos banys a partir d’una zona central de cuina-estar-menjador amb balcó-terrassa, obrint-se al carrer. Els de la façana amb vistes a la zona portuària, amb millors vistes, són més allargats i disposen d’un pati de servei, també visible al local de planta baixa. Distribueixen dues habitacions a la façana interior, bugaderia i dos banys a la zona central, un mur aplacat acompanya a través de la zona d’estar-menjador fins la terrassa coberta i el mar, a on també flueixen la cuina i l’habitació principal.

La solució de façana dóna el caràcter i unifica les diferents opcions de cada costat; l’ús d’unes gelosies orientables amb acabat de fusta, que tan són persianes com baranes de protecció, permeten regular tant la privacitat amb el passeig com les vistes a la mar i ofereixen al conjunt un ritme i una identitat que era el que es cercava.

La doble façana, exterior-interior, permet als dos volums la ventilació creuada que a l’època de calor, millora les sensacions de confort, que en climes com el nostre i a les proximitats de la mar, aporten les brises tèrmiques de cita gairebé puntual, diàriament.

Sant Elm

Son Güells

El plantejament del Centre i la claredat de la proposta neixen de l’especificitat de la malaltia del Parkinson, del solar i del programa requerit;
El Centre es desenvolupa en una sola planta entorn a un gran pati-jardí, referent comú de totes les àrees i element dinamitzador de les zones de convivència i àrees de recorregut.

La disposició del programa busca la privacitat i bona orientació per a les habitacions i una major accessibilitat al Centre de Dia des del carrer. Intentem formalitzar espais que alberguen activitats dirigides a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris, estimular el desenvolupament de les seves capacitats i potenciar recorreguts agradables.
Des de l’exterior el Centre ofereix una imatge compacta, que reconeix les alineacions del solar i aïlla l’interior de sorolls i vistes no desitjades.

Petra

S’Horta